ทำเนียบรายการสารเคมี ปี 2559

  สารเคมีที่ควบคุมด้วย พรบ.วัตถุอันตราย
สารเคมีที่นำเข้าสูงสุด 25 ลำดับแรก
หน้าที่ 1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32
หมายเลข
CAS
ชื่อภาษาอังกฤษ
IUPAC Name
พิกัดศุลกากร
ปริมาณนำเข้า
(กิโลกรัม)
มูลค่านำเข้า
(บาท)
ปริมาณผลิต
(กิโลกรัม)
กฎหมาย
ที่ควบคุม
104810-48-2
A mixture of: a-3-(3-(2Hbenzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl- 4-hydroxyphenyl)propionyl-whydroxypoly( oxyethylene);a-3- (3-(2H-benzotriazo
2933.99 ; 3402.19
655.00
699,884.39
188062-50-2
Abacavir Sulfate [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol sulfuric acid
2942.00
5.00
70,792.00
6
65195-55-3
Abamectin
2941.90 ; 3808.99
22,063.72
99,629,920.36
8
65195-56-4
Abamectin
2941.90 ; 3808.99
22,063.72
99,629,920.36
8
71751-41-2
Abamectin
2941.90 ; 3808.99
22,063.72
99,629,920.36
150,000.00
8
514-10-3
Abietic acid
3806.10
25.00
21293-29-8
Abscisic acid (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid
2918.99
0.63
34,514.39
56180-94-0
Acarbose (3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol
2940.00
1.03
40,285.73
83-32-9
Acenaphthene 1,2-dihydroacenaphthylene
2902.90
0.12
4,557.33
82-86-0
Acenaphthenequinone Acenaphthylene-1,2-dione
2914.69
0.03
1,248.62
30560-19-1
Acephate
2930.90
71,718.75
21,412,532.14
3 ; 8
55589-62-3
Acesulfame Potassium Potassium 6-methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2$l^{6}-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one
2934.99
261,951.20
54,470,954.91
105-57-7
Acetal 1,1-Diethoxyethane
2911.00
1.27
7,230.56
3
75-07-0
Acetaldehyde Acetaldehyde
2912.12
78.23
80,623.29
3
60-35-5
Acetamide Acetamide
2924.19
0.20
2,072.56
135410-20-7
Acetamiprid (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide
2933.39
18,209.75
36,190,989.56
8
103-84-4
Acetanilide Acetanilide
2933.99
66.92
65,810.76
59-66-5
Acetazolamide N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
2935.00
350.00
394,964.01
6
64-19-7
Acetic acid Acetic acid
2915.21
115,612,496.30
1,386,413,165.00
84,500.00
3 ; 8
1186-52-3
Acetic acid-d4 Deuterio 2,2,2-trideuterioacetate
2845.90
0.01
3,528.73
102-01-2
Acetoacetanilide Acetoacetanilide
2924.29
38,500.42
2,414,010.35
93-70-9
Acetoacetyl-2-chloroanilide N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
2924.29
10,950.00
1,433,475.39
34256-82-1
Acetochlor
2924.29
1,783,007.08
215,179,538.14
8
542-02-9
Acetoguanamine 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
2933.69
14.00
134,470.80
116-09-6
Acetol 1-hydroxypropan-2-one
2914.40
0.40
5,193.59
67-64-1
Acetone Propan-2-one
2914.11
50,568,710.67
1,065,327,379.00
356,751,000.00
3 ; 8
666-52-4
Acetone-D6 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
2845.90
0.14
8,383.69
75-05-8
Acetonitrile Acetonitrile
2934.99 ; 3814.00 ; 3824.60
184,459.19
25,357,329.54
3
110-13-4
Acetonylacetone Hexane-2,5-dione
2914.19
0.23
7,439.89
98-86-2
Acetophenone 1-phenylethanone
2914.39
22.32
37,762.79
108-24-7
Acetyl acetate Acetyl acetate
2915.24
6,675,961.17
132,604,593.70
3,447,594.75
3 ; 7
75-36-5
Acetyl Chloride Acetyl Chloride
2915.90
0.75
4,134.20
2 ; 3
102029-73-2
Acetyl Coenzyme A Sodium Salt S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] ethanethioate sodium
2934.99
0.01
14,017.27
123-54-6
Acetylacetone Pentane-2,4-dione
2914.69
5,868.32
2,335,780.78
3
60-31-1
Acetylcholine Chloride 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium chloride
2923.90
0.03
2,387.54
616-91-1
Acetylcysteine (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid
2930.90
16,801.56
15,846,891.75
6
74-86-2
Acetylene Acetylene
2901.29
1,549.00
167,590.18
3
142-45-0
Acetylenedicarboxylic Acid Acetylenedicarboxylic acid
2917.19
0.11
9,036.77
16005-17-7 
Acetylenediol
2931.90
0.90
1,849.05
1068-57-1
Acetylhydrazine Acetohydrazide
2928.00
0.77
1,307.07
63428-13-7
Acetylisovaleryltylosin Tartrate [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[[(2R,3R,4E,6E,9R,11R,12S,13S,14R)-12-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-5-acetyloxy-4-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-14-hydroxy-5,9,13-trimethyl-8,16-dioxo-11-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-4,6-dien-3-yl]methoxy]-4,5-dimethoxy-2-methyloxan-3-yl] 3-methylbutanoate;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
2941.90
1,000.00
5,892,876.00
5080-50-2
Acetyl-L-carnitine hydrochloride [(2R)-2-Acetyloxy-3-carboxypropyl]-trimethylazanium;chloride
2923.90
80.15
91,246.08
50-78-2
Acetylsalicylic acid 2-(Acetyloxy)benzoic acid
2918.22
133,051.00
24,182,770.99
3
6050-81-3
Acetylthiocholine Chloride 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium chloride
2930.90
0.00
5,416.63
1866-15-5
Acetylthiocholine Iodide 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium iodide
2930.90
0.21
71,012.38
77-90-7
Acetyltributyl citrate Tributyl 2-acetyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate
2918.15
10,648.00
937,480.60
88264-80-6
Acid blue 324        
3204.12
200.00
6408-57-7
Acid Green 27          Disodium 2,2'-(anthraquinone-1,4-diyldiimino)bis(5-butylbenzenesulfonate)
3204.12
1,000.00
494-38-2
Acridine orange 3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine
2921.59
0.59
1,844.06
122775-19-3
Acrylamide
3402.11
0.23
79-06-1
Acrylamide Prop-2-enamide
2924.19
654,323.03
27,117,318.85
3 ; 8
79-10-7
Acrylic Acid Prop-2-enoic acid
2916.11
28,260,240.10
879,420,302.10
3 ; 8
107-13-1
Acrylonitrile Prop-2-enenitrile
2926.10
23,970,744.88
833,060,389.60
3 ; 8
1333-84-2
Activated alumina Dialuminum;oxygen(2-);hydrate
2818.20 ; 3815.90
74,101.11
2,256,320.28
64365-11-3
Activated carbon Charcoal, activated
3802.90
251,327.15
59277-89-3
Acyclovir 2-Amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3H-purin-6-one

2933.59
20,001.20
25,257,232.99
6
69657-51-8
Acyclovir Sodium Sodium 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)purin-6-olate
2933.59
50.00
1,357,069.95
6
281-23-2
Adamantane Tricyclo[3.3.1.1'3,7]decane
2902.19
0.15
4,691.84
6
106685-40-9
Adapalene 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid
2918.99
0.01
496.80
73-24-5
Adenine 7H-purin-6-amine
2501.00 ; 2933.59
330.58
2,569,983.72
321-30-2
Adenine sulfate
2933.59
1.22
65,679.58
58-61-7
Adenosine (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
2934.99
1.15
88,937.23
75431-54-8
Adenosine 3',5'-diphosphate sodium salt Disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
2934.99
0.01
7,783.71
72696-48-1
Adenosine 5'-diphosphate monopotassium salt Potassium [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] hydrogen phosphate dihydrate
2934.99
0.52
7,189.14
20398-34-9
Adenosine 5'-diphosphate sodium salt
2934.99
0.55
11,306.84
149022-20-8
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt Disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;hydrate
2934.99
0.01
2,575.61
34369-07-8
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt
2934.99
0.36
12,573.33
60-92-4
Adenosine Cyclic Phosphate (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
2934.99
2.49
4,287.78
61-19-8
Adenosine Phosphate [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
2934.99
0.52
90,537.04
6
4578-31-8
Adenosine phosphate disodium Disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
2934.99
0.00
1,254.17
56-65-5
Adenosine triphosphate [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] phosphono hydrogen phosphate
2936.27
0.03
97,878.69
124-04-9
Adipic Acid Hexanedioic acid
2917.12
8,269,678.25
286,386,418.90
3
1071-93-8
Adipic dihydrazide Hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide
2928.00 ; 3824.90
34,399.98
12,355,623.84
111-69-3
Adiponitrile Hexanedinitrile
2926.90
0.95
1,993.89
8
111-50-2
Adipoyl chloride Hexanedioyl dichloride
2917.19
0.10
1,991.89
488-81-3
Adonitol Ribitol
2905.49
4.27
34,739.90
138112-76-2
Agomelatine N-[2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide
2933.49
1.00
125,840.45
55154-30-8
AH-7921 3,4-dichloro-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide
2924.29
0.00
7
612847-09-3
Akt inhibitor VIII 3-[1-[[4-(7-phenyl-3H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-6-yl)phenyl]methyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
2933.99
1.52
4,757.13
74258-86-9
Alacepril (2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic acid
2933.59
0.01
391.55
6
15972-60-8
Alachlor 2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
2924.29
395,656.66
76,883,104.42
8 ; 13
56-41-7
Alanine (2S)-2-Aminopropanoic acid
2922.49
2,703.79
910,814.18
54965-21-8
Albendazole Methyl N-(6-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
2933.99
19,500.00
16,258,523.98
6
5579-81-7
Aldioxa {2-[(dihydroxyalumanyl)oxy]-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl}urea
2933.29
750.00
588,401.40
41294-56-8
Alfacalcidol (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
2936.90
0.03
9,378,255.74
6
81403-68-1
Alfuzosin Hydrochloride N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolane-2-carboxamide hydrochloride
2934.99
1.52
159,350.77
6
3952-78-1
Alizarin fluorine blue dihydrate 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodiacetic acid
2922.50
0.01
3,203.52
2915-72-2
Alkyl (C12-15) benzoate
2916.31
12,000.00
1,611,926.90
12626-49-2
Alkyldiphenyloxide disulfonate
3402.11
73,538.80
56388-48-8
Alkylnaphthalene(C:20)
2710.19
66.87
97-59-6
Allantoin (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
2933.21
108,596.70
20,858,646.63
260359-57-7
Allethrin
2916.20
9,900.00
22,369,736.20
84030-86-4
Allethrin 2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate
2916.20
1,200.00
2,758,863.81
52-43-7 
Allobarbital 5,5-diallylbarbituric acid
2933.53
0.00
6,862.95
9
315-30-0
Allopurinol 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
2925.19
30,605.00
24,054,710.42
6
67634-00-8
Allyl (3-methylbutoxy)acetate Prop-2-enyl 2-(3-methylbutoxy)acetate
2918.99
27,205.00
2,629,871.35
106-95-6
Allyl Bromide 3-bromoprop-1-ene
2903.39
0.60
2,635.64
107-05-1
Allyl chloride ; 3-chloro-1-propene 3-chloropropene
2903.29
12,000.00
3 ; 8
142-22-3
Allyl diglycol carbonate 2,5,8,10-Tetraoxatridec-12-enoic acid, 9-oxo-, 2-propen-1-yl ester
2930.90
82,746.55
16,051,641.72
106-92-3  
Allyl Glycidyl Ether 2-(prop-2-enoxymethyl)oxirane
2910.90
1.00
1,514.91
3
142-19-8
Allyl heptanoate 2-Propenyl heptanoate
2916.14
150.00
71,762.67
123-68-2
Allyl Hexanoate Prop-2-enyl hexanoate
2915.90
540.00
185,713.69
57-06-7
Allyl Isothiocyanate 3-Isothiocyanatoprop-1-ene
2930.90
651.10
511,682.04
96-05-9
Allyl Methacrylate Prop-2-enyl 2-methylprop-2-enoate
2916.14
62,821.00
10,451,425.95
592-88-1
Allyl sulfide 3-Prop-2-enylsulfanylprop-1-ene
2930.90
0.10
4,257.98
107-11-9
Allylamine Prop-2-en-1-amine
2921.19
200.10
56,787.62
3
10017-11-5
Allylammonium chloride Allylammonium chloride
2921.19
5.00
8,486.31
109-57-9
Allylthiourea Prop-2-enylthiourea
2930.90
0.15
3,270.60
2551-83-9
Allyltrimethoxysilane
2931.90
0.03
4,483.30
762-72-1
Allyltrimethylsilane Trimethyl(prop-2-enyl)silane
2932.99
0.01
888.49
18925-10-5
Allylzinc bromide
2931.90
0.05
5,868.49
1415-73-2
Aloin (R)-10-?-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10H)-one
2932.99
0.03
3,356.68
161713-86-6
Alpha glucosyl hesperidin (2R)-7-[3,4-dihydroxy-5-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
2938.90
20.40
380,695.15
134-32-7
Alpha naphthylamine 1-Naphthalenamine
2921.45
2,000.00
393,562.87
3 ; 8
122-40-7
alpha-Amylcinnamaldehyde (2E)-2-benzylideneheptanal
2912.29
200.00
34,284.33
84380-01-8
alpha-Arbutin (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
2938.90
1,994.56
48,959,262.16
28166-41-8
Alpha-Cyano-4-Hydroxycinnamic acid
2926.90
2.83
402,528.67
10016-20-3
alpha-Cyclodextrin
2940.00
155.01
79,597.20
6
67375-30-8
alpha-Cypermethrin rel-(R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
2926.90 ; 3403.11
55,500.05
22,979,129.13
30,000.00
8
43052-87-5
Alpha-Damascone (E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-one
2914.29
80.00
296,823.67
56401-20-8
Alpha-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate Disodium [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] phosphate hydrate
2940.00
0.01
5,737.11
489-40-7
alpha-Gurjunene (1aR,4R,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydrocyclopropa[e]azulene
2902.19
0.03
9,807.91
127-41-3
alpha-Ionone (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
2914.39
101.70
58,257.41
17199-54-1 
Alphamethadol ?-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922.19
0.00
7
145-50-6
alpha-Naphtholbenzein 4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-one
2914.50
1.20
76,732.48
596-01-0
alpha-Naphtholphthalein 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-one
2934.99
12.45
489,117.16
2183-17-7
alpha-Naphthyl Phosphate Disodium Salt
2919.90
0.36
22,115.47
109-06-8
alpha-Picoline 2-methylpyridine
2933.39
0.50
571.38
3
80-56-8
alpha-Pinene 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
2902.90
902.30
403,786.65
98-55-5
alpha-Terpineol  2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol 
2906.19
138,129.23
13,611,491.67
10191-41-0
alpha-Tocopherol 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
2936.28
67,565.01
32,568,690.72
59-02-9
Alpha-Tocopherol (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
2936.28
1,565,618.08
330,885,492.40
28981-97-7
Alprazolam 8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
2933.91
40.72
378,894.20
19.94
9
745-65-3
Alprostadil 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
2937.50
3.41
2,218.21
6
8064-00-4
Alumina trihydrate Aluminum trihydroxide
2818.30
238.15
63,936.51
142-03-0
Aluminium acetate,basic Aluminium hydroxide diacetate
2915.29
1.30
3,571.23
2269-22-9
Aluminium butyrate Aluminum tributan-2-olate
2931.90 ; 3824.90
1,980.60
683,697.17
13939-25-8
Aluminium dihydrogen triphosphate Aluminum (oxido-phosphonatooxy-phosphoryl) phosphate
2833.22 ; 3824.90
32,441.50
6,127,260.87
300-92-5
Aluminium distearate
2915.70
1,020.00
332,156.06
21645-51-2
Aluminium hydroxide Aluminum trihydroxide
2818.30 ; 3802.90
28,744,611.02
377,608,704.08
24623-77-6
Aluminium hydroxide oxide Aluminium hydroxide oxide
3815.90
30,600.00
7784-27-2
Aluminium nitrate nonahydrate  aluminium nitrate nonahydrate
2834.29
290.58
128,715.97
7784-30-7
Aluminium orthophosphate
3402.11
25.00
16712-20-2
Aluminium phosphate Lithium;chloride;hydrate
2835.29
2,970.00
244,580.51
20859-73-8
Aluminium phosphide Aluminium phosphide
2853.90
644,813.68
1,645,769,755.63
3 ; 8
10043-67-1
Aluminium potassium bis(sulphate) Aluminium potassium bis(sulfate)
2833.30 ; 3809.91 ; 3824.90
50,923.00
1,933,903.86
678983-34-1
Aluminium potassium fluoride Potassium tetrafluoride
2826.90
12,600.00
2,222,031.91
11145-27-0
Aluminium silicon Aluminum; silicon
2804.69
1,067.00
84,385.40
637-12-7
Aluminium stearate Aluminum octadecanoate
2915.70 ; 3824.90
3,520.00
498,663.51
29196-72-3
Aluminium tripolyphosphate Aluminum butan-2-olate
2835.39 ; 3207.10 ; 3824.90
155,860.00
15,177,932.99
569-58-4
Aluminon Azane 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-hydroxybenzoic acid
2918.99
0.05
4,598.02
139-12-8
Aluminum acetate Hydroxyalumanebis(ylium) diacetate
2915.29
0.10
982.54
13963-57-0
Aluminum acetylacetonate Aluminium acetylacetonate
2942.00
399.27
1,371,839.67
7446-70-0
Aluminum chloride Trichloroalumane
2827.32
246,285.46
8,514,505.78
3
7784-13-6
Aluminum chloride hexahydrate Trichloroalumane; hexahydrate
2827.32
2,022.65
107,320.02
12042-91-0
Aluminum chlorohydrate Aluminum;chloroaluminum;pentahydrate
2826.90 ; 3824.90
2,002,419.70
42,732,197.03
13530-50-2
Aluminum dihydrogen phosphate Aluminum dihydrogen phosphate
2835.29
49,385.00
2,279,223.14
555-75-9
Aluminum Ethanolate Aluminum Ethanolate
2931.90
630.00
332,854.41
7784-18-1
Aluminum fluoride Trifluoroalumane
2826.12
45,600.00
3,311,664.29
1330-44-5
Aluminum hydroxide hydrate Aluminum; trihydroxide; hydrate
2818.30
660,000.00
5,252,751.17
555-31-7
Aluminum Isopropoxide Aluminum propan-2-olate
2905.19
5.60
12,499.56
3
135752-28-2
Aluminum magnesium hydroxide carbonate Magnesium;aluminum;carbonate;hydroxide
2816.10
31.80
18,699.55
315689-16-8
Aluminum magnesium oxide Dialuminum; magnesium; oxygen(2-)
2816.10
2,187.50
6,271,057.50
169314-88-9
Aluminum magnesium zinc carbonate hydroxide Aluminum magnesium zinc carbonate hydroxide
2836.99
14,400.00
2,436,267.44
7047-84-9
Aluminum monostearate Octadecanoyloxyaluminum dihydrate
2915.70
6,001.00
847,102.38
24304-00-5
Aluminum nitride powder Azanylidynealumane
2850.00
3.66
11,473.74
1344-28-1
Aluminum oxide ; Calcined Alumina Dialuminum oxygen(2-) 
2606.00;2849.20;
3208.90;3802.90 ; 3824.90
450,914.45
22,976,532.28
3
81029-06-3
Aluminum perchlorate monahydrate Aluminum;triperchlorate;nonahydrate
2829.90
0.10
2,204.02
37287-16-4
Aluminum silicate Dialuminum;dioxido(oxo)silane
2842.10
0.50
7,894.66
12141-46-7
Aluminum silicate   Dialuminum; dioxido(oxo)silane; oxygen(2-)
2839.90 ; 3802.90
1,565,100.00
23,523,554.72
10043-01-3 
Aluminum sulfate  Dialuminum trisulfate
2833.22
1,874,439.95
2,084,310.61
5560-59-8
Alverine citrate N-ethyl-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl)propan-1-amine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
2921.49
375.00
1,052,636.70
6
665-66-7
Amantadine Hydrochloride Adamantan-1-amine hydrochloride
2921.30
0.03
3,210.77
6
6790-58-5
Ambroxide (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-tetramethyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran
2909.20
25.00
486,271.92
23828-92-4
Ambroxol hydrochloride
2922.50
6,050.01
10,490,950.22
6
14596-10-2
Americium-241 Americium-241
2844.40
437.84
1,899,488.19
5
834-12-8
Ametryn
2933.69
2,262,494.40
364,524,803.18
3 ; 8
61618-27-7
Amfenac Sodium Sodium 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate;hydrate
2922.50
120.00
4,309,650.28
6
129909-90-6
Amicarbazone 4-amino-N-tert-butyl-3-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
2933.99
15,400.00
15,269,064.89
54-96-6
Amifampridine Pyridine-3,4-diamine
2933.39
0.00
1,508.61
6
39831-55-5
Amikacin sulfate
2941.90
706.46
4,583,355.78
6
2016-88-8
Amiloride hydrochloride
2922.50
110.00
1,585,554.89
71617-10-2
Amiloxate 3-methylbutyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
2918.29
425.00
430,565.24
2235-43-0
Amino tri (methylene phosphonic acid) pentasodium salt
2931.90
850.00
123,108.97
6419-19-8
Amino tris(methylene phosphonic acid) [Bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid
2931.90
457,842.40
13,437,745.24
90-45-9
Aminoacridine Aminoacridine
2933.99
0.00
1,992.34
60-32-2
Aminocaproic Acid 6-Aminohexanoic acid
2922.49
0.30
5,914.02
111-41-1
Aminoethylethanolamine 2-(2-aminoethylamino)ethanol
2922.19
948,875.40
68,604,983.88
61-78-9
Aminohippuric Acid 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid

2924.29
0.03
6,285.75
5451-09-2
Aminolevulinic Acid Hydrochloride 5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride
2922.50
0.51
20,050.64
115-69-5
Aminomethyl Propanediol 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
2922.19
5.00
16,369.36
56-91-7
Aminomethylbenzoic acid 4-(Aminomethyl)benzoic acid
2933.99
0.05
3,727.58
124-68-5
Aminomethylpropanol 2-amino-2-methylpropan-1-ol
2922.19
292,473.66
63,506,701.16
3
317-34-0
Aminophylline 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione ethane-1,2-diamine
2939.59
1,800.00
645,906.52
6
133-10-8
Aminosalicylate Sodium Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate
2922.19
1,640.54
6,923,535.04
6018-19-5
Aminosalicylate Sodium Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate
2922.50
5,700.50
2,871,752.92
33089-61-1
Amitraz
2925.29
85,452.00
43,985,925.26
8
549-18-8
Amitriptyline Hydrochloride 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:2',1'-f][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
2921.49
2,100.27
4,687,319.41
88150-42-9
Amlodipine 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
2942.00
805.99
50,677.78
6
111470-99-6
Amlodipine Besylate Benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
2942.00
14,915.00
56,133,205.06